Standardiserad Europeisk Konsumentkreditinformation

Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna återger korrekt det erbjudande kreditgivaren skulle lämna under nuvarande marknadsförhållanden. Det bör dock observeras att sifferuppgifter kan påverkas av ändrade marknadsförutsättningar. Att kreditgivaren lämnar dessa uppgifter medför ingen skyldighet för denne att bevilja krediten.

1) Kreditgivarens namn och kontaktuppgifter

Kreditgivare Northmill AB (Easycredit)
Organisationsnummer 556709-4866
Adress Färögatan 33
164 51 Kista
Telefon 08-212 212
Webbadress www.easycredit.se

2) Beskrivning av huvuddragen i kreditprodukten

Typ av kredit Kortfristig blancokredit utan säkerhet med bunden ränta.

Det sammanlagda kreditbeloppet
Detta belopp är det totala beloppet som ställs till förfogande genom kreditavtalet.

500 kr, 1 000 kr, 2 000 kr, 3 000 kr, 4 000 kr, 5 000 kr, 6 000 kr, 7 000 kr, 8 000 kr, 9 000 kr eller 10 000 kr.

Villkoren för krediten
När och hur pengarna kan lyftas.

Kreditbeloppet utbetalas till kredittagarens bankkonto senast en bankdag efter att krediten beviljats.
Kreditavtalets löptid

Mikrolån: 30 dagar Kvartalslån: 90 dagar. 

Om kreditgivaren erbjuder förlängning för den enskilda krediten har kredittagaren möjlighet att förlänga det ursprungliga kreditavtalets löptid genom att betala en förlängningsavgift innan den ursprungliga förfallodagen passerat. Kredittagaren kan förlänga kreditavtalets löptid med 30 dagar åt gången dock max 2 gånger per faktura/avi.

Avbetalningar och i vilken ordning dessa ska avräknas

Mikrolån: Totalt 1 st avisering.

Kvartalslån: Totalt 3 st aviseringar/avbetalningar som förfaller 30, 60 och 90 dagar efter godkänd kreditansökan. En inbetalning täcker skulden i följande ordning; eventuella inkassokostnader, avgifter, ränta och kapital.

Det totala belopp som ska betalas av kredittagaren
Detta är det lånade kapitalet plus ränta och kostnader i samband med krediten.

Mikrolån: Krediten i sin helhet, jämte upplupen ränta och kostnader, återbetalas 30 dagar efter att krediten beviljats.

- Kredit på 500 kr: Totalt 665 kr
- Kredit på 1 000 kr: Totalt 1 295 kr
- Kredit på 2 000 kr: Totalt 2 435 kr
- Kredit på 3 000 kr: Totalt 3 545 kr

Kvartalslån: Krediten är en annuitetskredit och återbetalas med tre lika stora avier innehållande ränta och amortering som förfaller 30, 60 och 90 dagar efter att krediten beviljats.

- Kredit på 4 000 kr: Totalt 5 100 kr (1 700 kr/ månad)
- Kredit på 5 000 kr: Totalt 6 300 kr (2 100 kr/ månad)
- Kredit på 6 000 kr: Totalt 7 500 kr (2 500 kr/ månad)
- Kredit på 7 000 kr: Totalt 8 700 kr (2 900 kr/ månad)
- Kredit på 8 000 kr: Totalt 9 900 kr (3 300 kr/ månad)
- Kredit på 9 000 kr: Totalt 11 100 kr (3 700 kr/ månad) 
- Kredit på 10 000 kr: Totalt 12 300 kr (4 100 kr/ månad)

3Kreditkostnader

Kreditränta

Räntan för de olika kreditbeloppen är:

Mikrolån:

- 500 kr: Månadsränta: 33%, nominell årsränta: 396%
- 1 000 kr: Månadsränta: 29,5%, nominell årsränta: 354%
- 2 000 kr: Månadsränta: 21,7%, nominell årsränta: 261%
- 3 000 kr: Månadsränta: 18,2%, nominell årsränta: 218%

Kvartalslån:

- 4 000 kr: Månadsränta: 13,2%, nominell årsränta: 158%
- 5 000 kr: Månadsränta: 12,5%, nominell årsränta: 150%
- 6 000 kr: Månadsränta: 12,1%, nominell årsränta: 145%
- 7 000 kr: Månadsränta: 11,8%, nominell årsränta: 141%
- 8 000 kr: Månadsränta: 11,5%, nominell årsränta: 138%
- 9 000 kr: Månadsränta: 11,3%, nominell årsränta: 135%
- 10 000 kr: Månadsränta: 11,1%, nominell årsränta: 133%

Effektiv ränta
Detta är totalkostnaden uttryckt som den effektiva räntan av det samlade kapitalbeloppet. Den effektiva räntan anges för att hjälpa dig att jämföra olika erbjudanden.

Effektiv ränta för de olika kreditbeloppen är:

Mikrolån:

- 500 kr: 2964%
- 1 000 kr: 2125%
- 2 000 kr: 961%
- 3 000 kr: 641%

Kvartalslån:

- 4 000 kr: 343%
- 5 000 kr: 311%
- 6 000 kr: 291%
- 7 000 kr: 278%
- 8 000 kr: 268%
- 9 000 kr: 260%
- 10 000 kr: 254%

Obligatorisk försäkring eller tilläggstjänst Nej
Kostnader i samband med försenade betalningar Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta på det förfallna beloppet, från förfallodagen till dess full betalning sker. Dröjsmålsräntan uppgår till 30%. För påminnelse vid försenad betalning utgår en påminnelseavgift om 60 kr samt en förseningsavgift om 120 kr. Överlämnas kravet till inkasso tillkommer inkassokostnader enligt lag.

4) Andra viktiga rättsliga aspekter

Ångerrätt Kredittagaren har rätt att frånträda avtalet inom 14 kalenderdagar.
Förtidsåterbetalning Hela eller del av krediten kan återbetalas i förtid när som helst.
Sökning i en databas Om en kreditansökan avvisas på grundval av en sökning i en databas måste kreditgivaren genast och kostnadsfritt meddela kunden resultatet av sökningen. Detta gäller inte om utlämnandet av sådan information är förbjudet enligt gemenskapslagstiftningen eller strider mot allmän ordning och säkerhet.
Rätt att få ett utkast till ett kreditavtal
Du har rätt att på begäran kostnadsfritt få en kopia av ett utkast till ett kreditavtal. Denna bestämmelse gäller inte om kreditgivaren inte avser att ingå ett kreditavtal med dig.
Kredittagaren kan få ett utkast till kreditavtalet genom att kontakta Easycredits kundtjänst på telefon 08-212 212 eller via mailadress info@easycredit.se.

5) Ytterligare information när det gäller distansförsäljning av finansiella tjänster

Registrering Northmill AB (med bifirma Easycredit Scandinavia) är registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer: 556709-4866.
Tillsynsmyndighet(er)

Konsumentverket/KO
Box 48
651 02 Karlstad
www.konsumentverket.se

Finansinspektionen
Box 7821
103 97 Stockholm
www.fi.se

Utnyttjande av ångerrätten Kredittagaren har rätt att inom 14 dagar från dagen då avtalet ingicks utnyttja sin ångerrätt enligt Konsumentkreditlagen (2010:1846) och frånträda kreditavtalet. I det fall kredittagaren ångrar krediten inom 14 dagar ska kredittagaren snarast återföra utbetalade medel. Kredittagaren betalar upplupen ränta för det antal dagar som kredittagaren haft krediten. Ränta utgår på ångrad kredit till den dag återbetalning sker. Kredittagaren skall kontakta Easycredit vid åberopande av ångerrätten.
Klausul om tillämplig lagstiftning för kreditavtalet och/eller behörig domstol. Svensk lag gäller. Om tvist inte kan lösas på annat sätt än genom talan vid domstol skall sådan talan väckas vid svensk domstol.
Språkordning Information och avtalsvillkor lämnas på svenska. Med kundens samtycke har Kreditgivaren/Kreditförmedlaren för avsikt att under kreditavtalets löptid kommunicera på svenska.
Förekomst av och tillgång till en mekanism för klagomål och prövning utanför domstol.

Vid klagomål mot kreditgivaren skall kredittagaren i första hand ta kontakt med kreditgivaren. Kredittagaren kan också vända sig till:

 

Allmänna Reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm

Vi behandlar din ansökan,
vänligen vänta...