Standardiserad Europeisk Konsumentkreditinformation/SEKKI

Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna återger korrekt det erbjudande kreditgivaren skulle lämna under nuvarande marknadsförhållanden. Det bör dock observeras att sifferuppgifter kan påverkas av ändrade marknadsförutsättningar. Att kreditgivaren lämnar dessa uppgifter medför ingen skyldighet för denne att bevilja krediten.

1. Kreditgivarens namn och kontaktuppgifter

Kreditgivare

Northmill AB (Easycredit)

Organisationsnummer

556709-4866

Adress

Färögatan 33

164 51 Kista

Telefon

08-212 212

Webbadress

www.easycredit.se

2. Beskrivning av huvuddragen i kreditprodukten

Typ av kredit

Revolverande kontokredit.

Det sammanlagda kreditbeloppet

Detta belopp är det totala beloppet som ställs till förfogande genom kreditavtalet.

5 000 kr – 20 000 kr

Villkoren för krediten

När och hur pengarna kan lyftas.

Krediten kan fritt utnyttjas helt eller delvist inom kreditutrymmet och är tillgänglig omgående efter godkänt beslut.

Kreditavtalets löptid

Kreditavtalet gäller tills vidare.

Avbetalningar och i vilken ordning dessa ska avräknas

Kredittagaren kan valfritt återbetala önskat månadsbelopp, dock inte under nedan angivet lägsta belopp att betala vid viss kreditgräns:

Kreditgräns:

Lägst att betala per månad

5 000 kr

475 kr

10 000 kr

950 kr

15 000 kr

1 250 kr

20 000 kr

1 450 kr


Om utestående saldo inklusive ränta och avgifter understiger lägsta beloppet att betala enligt den kreditgräns Kredittagaren innehar, uppgår återbetalningsbeloppet till utestående kreditsaldo inklusive avgifter och räntor att betala vid förfallodagen. Återbetalning och delbetalning av utnyttjad kredit sker månadsvis på förfallodagen som framgår av månadsavierna. Avräkningar sker enligt följande ordning; eventuella avgifter, räntor och amortering av kapitalbeloppet.

Det totala belopp som ska betalas av kredittagaren

Detta är det lånade kapitalet plus ränta och kostnader i samband med krediten.

Det totala belopp och lägsta belopp som ska betalas framgår av månadsavin/ fakturan. Exempel vid delbetalning på 1 år och totalt belopp att återbetala:


- Kredit på 5 000 kr: 5 732 kr (478 kr/mån)
- Kredit på 10 000 kr: 11 438 kr (953 kr/mån)
- Kredit på 15 000 kr: 17 170 kr (1431 kr/mån)
- Kredit på 20 000 kr: 22 900 kr (1908 kr/mån)

3. Kreditkostnader

Kreditränta

Aktuell räntesats f.n. 14,9% - 22,9%

Villkor för krediträntan:

Krediten löper med rörlig ränta och styrs normalt av förändring av Kreditgivarens upplåningskostnader. Ändring av krediträntan kan även ske i den utsträckning det motiveras av kreditpolitiska beslut eller andra kostnadsförändringar som kreditgivaren inte skäligen kunde förutse när krediten lämnades.

Ränteändring meddelas kredittagaren innan ränteändringen börjar gälla.

Effektiv ränta

Detta är totalkostnaden uttryckt som den effektiva räntan av det samlade kapitalbeloppet. Den effektiva räntan anges för att hjälpa dig att jämföra olika erbjudanden.

Aktuell effektiv ränta f.n. 28,7% - 29,3%

Obligatorisk försäkring eller tilläggstjänst

Nej.

Härtill hörande kostnader

Administrativ uttagsavgift: f.n. 295 kr

Aviavgift: f.n. 0 kr

Villkor för att ändra de ovan nämnda kostnaderna

Kreditgivaren lämnar meddelande om ändrad räntesats för Krediten senast när den börjar gälla antingen genom ett meddelande till Kredittagaren med e-post, brev, Mina sidor, SMS eller via hemsidan www.easycredit.se, förutom vid ändringar i jämförelseräntan då underrättelse kan ske vid nästa avisering.

Kostnader i samband med försenade betalningar

Dröjsmålsränta på det förfallna beloppet till full betalning sker är 29% per år. Förseningsavgift på 190 kr. Påminnelseavgift på 60 kr.

I förekommande fall tillkommer lagstadgade inkassoavgifter samt avgifter till Kronofogden.

4. Andra viktiga rättsliga aspekter

Ångerrätt

Kredittagaren har rätt att frånträda Krediten (ångerrätt) genom att till Kreditgivaren lämna eller sända ett meddelande om detta inom 14 dagar från den dag då Kreditavtalet ingicks, dock tidigast räknat från den dag då erforderlig dokumentation kommit Kredittagaren till handa.

Förtidsåterbetalning

Kredittagaren har rätt att återbetala hela eller delar av krediten i förtid utan extra kostnader utöver upplupen ränta för utnyttjad kredit.

Sökning i en databas

Om en kreditansökan avvisas på grundval av en sökning i en databas måste Kreditgivaren genast och kostnadsfritt meddela kunden resultatet av sökningen. Detta gäller inte om utlämnandet av sådan information är förbjudet enligt gemenskapslagstiftningen eller strider mot allmän ordning och säkerhet.

Rätt att få ett utkast till ett kreditavtal

Du har rätt att på begäran kostnadsfritt få en kopia av ett utkast till ett kreditavtal. Denna bestämmelse gäller inte om kreditgivaren inte avser att ingå ett kreditavtal med dig.

Kredittagaren kan få ett utkast till kreditavtalet genom att kontakta Easycredits kundtjänst på telefon 08-212 212, via Mina sidor eller via mailadress kundtjanst@easycredit.se.

5. Ytterligare information när det gäller distansförsäljning av finansiella tjänster

Registrering Kreditgivare

Northmill AB (Easycredit) är registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer 556709-4866 samt hos Finansinspektionen med institutnummer 044012.

Tillsynsmyndighet(er)

Finansinspektionen
Box 7821
103 97 Stockholm
www.fi.se

Konsumentverket/KO
Box 48
651 02 Karlstad
www.konsumentverket.se

Utnyttjande av ångerrätten

Kredittagaren har rätt att inom 14 dagar från dagen då avtalet ingicks utnyttja sin ångerrätt enligt Konsumentkreditlagen (2010:1846) och frånträda låneavtalet. I det fall kredittagaren ångrar lånet inom 14 dagar ska kredittagaren snarast återföra utbetalade medel. Kredittagaren betalar upplupen ränta för det antal dagar som kredittagaren haft lånet. Ränta utgår på ångrat lån till den dag återbetalning sker. Kredittagaren skall kontakta Kreditgivaren vid åberopande av ångerrätten.

Klausul om tillämplig lagstiftning för kreditavtalet och/eller behörig domstol.

Svensk lag gäller. Om tvist inte kan lösas på annat sätt än genom talan vid domstol skall sådan talan väckas vid svensk domstol.

Språkordning

Information och avtalsvillkor lämnas på svenska. Med kundens samtycke har Northmill (Easycredit) för avsikt att under kreditavtalets löptid kommunicera på svenska.

Förekomst av och tillgång till en mekanism för klagomål och prövning utanför domstol.

Vid klagomål mot kreditgivaren skall kredittagaren i första hand ta kontakt med kreditgivaren. På www.easycredit.se finns det en beskrivning av klagomålshanteringen. Kredittagaren kan också vända sig till:

Allmänna Reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm

Vi behandlar din ansökan,
vänligen vänta...