Standardiserad Europeisk Konsumentkreditinformation

Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna återger korrekt det erbjudande kreditgivaren skulle lämna under nuvarande marknadsförhållanden. Det bör dock observeras att sifferuppgifter kan påverkas av ändrade marknadsförutsättningar. Att kreditgivaren lämnar dessa uppgifter medför ingen skyldighet för denne att bevilja krediten.

1. Kreditgivarens namn och kontaktuppgifter

Kreditgivare Avida Finans AB
Organisationsnummer 556230-9004
Adress Torkel Knutssongatan 39
100 64 Stockholm
Telefon 08-564 20 100
Webbadress www.avida.se
   
Kreditförmedlare Northmill AB (Easycredit)
Organisationsnummer 556709-4866
Adress Färögatan 33
164 51 Kista
Telefon 08-212 212
Webbadress www.easycredit.se

2. Beskrivning av huvuddragen i kreditprodukten

Typ av kredit Personkredit utan säkerhet

Det sammanlagda kreditbeloppet
Detta belopp är det totala beloppet som ställs till förfogande genom kreditavtalet.

11 000 kr, 12 000 kr, 13 000 kr, 14 000 kr, 15 000 kr, 16 000 kr, 17 000 kr, 18 000 kr, 19 000 kr eller 20 000 kr.

Villkoren för krediten
När och hur pengarna kan lyftas.

Kreditbeloppet utbetalas till kredittagarens bankkonto senast två bankdagar efter att lånet beviljats.
Kreditavtalets löptid 11 000 kr - 15 000 kr: 36 månader

16 000 kr - 20 000 kr: 60 månader
Avbetalningar och i vilken ordning dessa ska avräknas

11 000 kr - 15 000 kr: Totalt 36 st amorteringar som dras med autogiro den 26:e varje månad. Rak amortering tillämpas, varför månadsbeloppet är sjunkande för varje månad.

16 000 kr - 20 000 kr: Totalt 60 st amorteringar som dras med autogiro den 26:e varje månad. Rak amortering tillämpas, varför månadsbeloppet är sjunkande för varje månad.

En inbetalning täcker skulden i följande ordning; eventuella avgifter, ränta och kapital.

Det totala belopp som ska betalas av kredittagaren
Detta är det lånade kapitalet plus ränta och kostnader i samband med krediten.

Totalt belopp att betala för de olika lånebeloppen:

- Lån på 11 000 kr: 15 918 kr
- Lån på 12 000 kr: 17 365 kr
- Lån på 13 000 kr: 18 812 kr
- Lån på 14 000 kr: 20 259 kr
- Lån på 15 000 kr: 21 706 kr
- Lån på 16 000 kr: 27 793 kr 
- Lån på 17 000 kr: 29 530 kr 
- Lån på 18 000 kr: 31 268 kr 
- Lån på 19 000 kr: 33 005 kr 
- Lån på 20 000 kr: 34 742 kr

3. Kreditkostnader

Kreditränta

Aktuell räntesats f n 29 %

Villkor för krediträntan:

Krediten löper med rörlig ränta och styrs normalt av förändring av Kreditgivarens upplåningskostnader. Ändring av krediträntan kan även ske i den utsträckning det motiveras av kreditpolitiska beslut eller andra kostnadsförändringar som kreditgivaren inte skäligen kunde förutse när krediten lämnades.

Ränteändring meddelas kredittagaren innan ränteändringen börjar gälla.

Effektiv ränta
Detta är totalkostnaden uttryckt som den effektiva räntan av det samlade kapitalbeloppet. Den effektiva räntan anges för att hjälpa dig att jämföra olika erbjudanden.

Effektiv ränta för samtliga lånebelopp är: 33,18 %.

Obligatorisk försäkring eller tilläggstjänst Nej.
Villkor för att ändra de ovan nämnda kostnaderna Avida lämnar meddelande om ändrad räntesats för Krediten senast när den börjar gälla antingen genom ett meddelande till Kredittagaren med e-post eller via hemsidan www.avida.se, förutom vid ändringar i jämförelseräntan då under-rättelse kan ske vid nästa avisering.
Kostnader i samband med försenade betalningar

Dröjsmålsränta på det förfallna beloppet till full betalning sker är den för krediten  gällande räntesatsen jämte tillägg på 12 %. Förseningsavgift på 120 kr. Påminnelseavgift på 60 kr.

I förekommande fall tillkommer inkassoavgifter samt avgifter till Kronofogden.

4. Andra viktiga rättsliga aspekter

Ångerrätt Kredittagaren har rätt att frånträda Krediten (ångerrätt) genom att till Avida lämna eller sända ett meddelande om detta inom 14 dagar från den dag då Krediten ingicks, dock tidigast räknat från den dag då erforderlig dokumentation kommit Kredittagaren till handa.
Förtidsåterbetalning Hela eller delar av krediten kan återbetalas i förtid.
Sökning i en databas Om en kreditansökan avvisas på grundval av en sökning i en databas måste Kreditgivaren genast och kostnadsfritt meddela kunden resultatet av sökningen. Detta gäller inte om utlämnandet av sådan information är förbjudet enligt gemenskapslagstiftningen eller strider mot allmän ordning och säkerhet.
Rätt att få ett utkast till ett kreditavtal
Du har rätt att på begäran kostnadsfritt få en kopia av ett utkast till ett kreditavtal. Denna bestämmelse gäller inte om kreditgivaren inte avser att ingå ett kreditavtal med dig.
Kredittagaren kan få ett utkast till kreditavtalet genom att kontakta Easycredits kundtjänst på telefon 08-212 212 eller via mailadress kundtjanst@easycredit.se.

5. Ytterligare information när det gäller distansförsäljning av finansiella tjänster

Registrering Kreditgivare Avida Finans AB är registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer: 556230-9004.
Registrering Kreditförmedlare Northmill AB (med bifirma Easycredit Scandinavia) är registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer: 556709-4866.
Tillsynsmyndighet(er)

Finansinspektionen
Box 7821
103 97 Stockholm
www.fi.se

Konsumentverket/KO
Box 48
651 02 Karlstad
www.konsumentverket.se

Utnyttjande av ångerrätten Kredittagaren har rätt att inom 14 dagar från dagen då avtalet ingicks utnyttja sin ångerrätt enligt Konsumentkreditlagen (2010:1846) och frånträda låneavtalet. I det fall kredittagaren ångrar lånet inom 14 dagar ska kredittagaren snarast åter-föra utbetalade medel. Kredittagaren betalar upplupen ränta för det antal dagar som kredittagaren haft lånet. Ränta utgår på ångrat lån till den dag återbetalning sker. Kredittagaren skall kontakta Avida vid åberopande av ångerrätten.
Klausul om tillämplig lagstiftning för kreditavtalet och/eller behörig domstol. Svensk lag gäller. Om tvist inte kan lösas på annat sätt än genom talan vid domstol skall sådan talan väckas vid svensk domstol.
Språkordning Information och avtalsvillkor lämnas på svenska. Med kundens samtycke har Kreditgivaren/ Kreditförmedlaren för avsikt att under kreditavtalets löptid kommunicera på svenska.
Förekomst av och tillgång till en mekanism för klagomål och prövning utanför domstol.

Vid klagomål mot kreditgivaren skall kredittagaren i första hand ta kontakt med kreditgivaren. Kredittagaren kan också vända sig till:

Allmänna Reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm

Vi behandlar din ansökan,
vänligen vänta...