Allmänna villkor Kontokredit

NORTHMILL BANK AB (EASYCREDIT), ORG. NR. 556709-4866

2020-04-06

1. Definitioner/ Parter

Kreditgivare: Northmill Bank AB (EASYCREDIT), org. nr. 556709-4866.

Kredittagare/Kontohavare: Den person som har sökt eller beviljats en kredit av Kreditgivaren.

Kredit: Kredit med en fortlöpande rätt för Kredittagaren att utnyttja ett kreditutrymme upp till vid varje tid beviljad kreditgräns. 

Kreditutrymme: Det kreditbelopp som står till Kredittagarens förfogande.

Kreditgräns: Det maximala kreditbelopp som Kreditgivaren har beviljat Kredittagaren att utnyttja.

Kreditavtal: Avtal om Kredit mellan Kreditgivaren och Kredittagaren jämte från tid till annan gällande Allmänna villkor Kontokredit.

Mina Sidor: Kredittagarens personliga inloggningssida på www.easycredit.se där Kredittagaren kan få tillgång till information om Krediten samt möjligheter till hantering av Krediten.

2. Allmänt

Kreditgivaren är ett svenskt bankaktiebolag med organisationsnummer 556709-4866, med Regeringsgatan 20, 111 53 Stockholm som registrerad adress och Easycredit som särskilt företagsnamn. Kreditgivarens huvudsakliga verksamhet är att lämna krediter till konsumenter. Kreditgivaren har tillstånd från Finansinspektionen enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse att bedriva bankrörelse och är registrerat som anknuten försäkringsförmedlare enligt lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution. Kreditgivaren står under tillsyn av Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm och dess marknadsföring står under tillsyn av Konsumentverket, Box 48, 651 02 Karlstad. 

 

Kommunikation mellan Kreditgivaren och Kredittagaren kan ske genom brev, e-post, telefon, sms, Mina Sidor eller genom www.easycredit.se. Meddelanden och information via e-post, sms eller Mina Sidor anses ha kommit Kredittagaren tillhanda vid avsändandet och via brev senast 7 dagar efter avsändandet. 

 

Vid var tid gällande allmänna villkor samt aktuella räntor och avgifter finns tillgängliga på www.easycredit.se, Mina Sidor samt genom Kreditgivarens kundtjänst. Kreditavtalet tillhandahålls på svenska och Kreditgivaren åtar sig att under avtalstiden kommunicera på svenska.

3. Ansökan om Kredit

Kredittagaren måste vara myndig, ha svenskt personnummer och ha folkbokföringsadress i Sverige för att kunna beviljas Kredit. Ansökan om Kredit sker via www.easycredit.se och enligt där angivna instruktioner. Sedvanlig kontroll och kreditprövning sker vid ansökan och därefter när Kreditgivaren finner det påkallat. Kreditgivaren förbehåller sig rätten att i varje enskilt fall avslå en ansökan eller föreslå och bevilja en lägre Kreditgräns än den som Kredittagaren ansökt om. 

Om Kredittagarens ansökan avslås, eller en lägre Kreditgräns beviljas än vad Kredittagaren ansökt om, underrättar Kreditgivaren snarast Kredittagaren om detta. Kredittagaren har rätt att få upplysningar om skälen för att ansökan avslagits eller endast delvis beviljats, såvida inte Kreditgivaren är förhindrad att lämna sådana upplysningar enligt lag eller annan författning. 

Kredittagaren har rätt att på begäran få ett utkast till kreditavtal i god tid innan Kreditavtal ingås. 

4. Kredit och Kreditgräns

Krediten är en s.k. revolverande kontokredit med rätt för Kredittagaren att tills vidare och fortlöpande utnyttja ett kreditutrymme upp till vid varje tid beviljad Kreditgräns. Kreditgränsen är 10 000 kr, 15 000 kr, 20 000 kr, 25 000 kr eller 30 000 kr. Beviljad Kreditgräns kan, om den är lägre än 30 000 kr, höjas efter ny ansökan och särskild kreditprövning. När Kredittagaren begär ett uttag, dvs. att ett belopp inom Kreditutrymmet uttas, eller utnyttjas genom överföring till Kredittagarens föranmälda bankkonto, minskar Kreditutrymmet med ett belopp motsvarande summan av det uttagna/utnyttjade beloppet och avgiften för uttaget. När Kredittagaren amorterar eller återbetalar Krediten med ett belopp ökar Kreditutrymmet med motsvarande belopp. Kreditgivaren förbehåller sig rätten att omedelbart sänka, begränsa eller säga upp outnyttjad eller amorterad del av Kreditutrymmet. Om så sker ska Kredittagaren omedelbart underrättas om ändringen. Kreditgivaren ska även upplysa Kredittagaren om skälen för ändringen, såvida inte Kreditgivaren är förhindrad att lämna sådana upplysningar enligt lag eller annan författning.

5. Återbetalning och delbetalning

Kreditgivaren skickar ut en månadsavi/faktura varje månad per e-post, utom i de fall Kredittagaren valt att få månadsavin/fakturan per post. Även om månadsavin/fakturan inte har erhållits är Kredittagaren skyldig att betala förfallna månadsavier/fakturor. Månadsavier/fakturor finns även tillgängliga på Mina Sidor. Återbetalningarna/delbetalningarna inklusive ränta och avgifter ska vara Kreditgivaren tillhanda på angivet bankgiro eller plusgirokonto senast på förfallodagen på respektive månadsavi/faktura. Av månadsavierna/fakturorna framgår lägsta belopp att betala. Kredittagaren väljer själv att betala hela sin skuld (utestående kapitalbelopp, räntor och avgifter) eller ett lägre belopp, dock alltid minst det lägsta beloppet att betala enligt nedanstående tabell:

Kreditgräns vid avisering 

Lägst att betala/månad

10 000 kr

850 kr

15 000 kr

1 250 kr

20 000 kr

1 450 kr

25 000 kr

1 650 kr

30 000 kr

1 750 kr

 

Lägsta månadsbelopp beror alltså på vilken Kreditgräns som beviljats och ska betalas även om det utnyttjade kreditbeloppet är lägre än Kreditgränsen.

Om skulden vid avisering understiger lägsta belopp att betala enligt ovan, uppgår återbetalningsbeloppet till hela skulden (utestående kapitalbelopp, räntor och avgifter).

Kredittagaren kan när som helst betala hela eller delar av kreditbeloppet till Kreditgivaren i förtid utan att det tillkommer någon extra kostnad utöver upplupna räntor och avgifter. Kredittagaren är alltså inte skyldig att betala ränteskillnadsersättning. Kreditgivaren lämnar på Kredittagarens begäran snarast information om vad en betalning i förtid innebär. 

Förfallna räntor, avgifter och andra kostnader avräknas innan avräkning på kapitalskulden sker.

6. Kreditränta och avgifter

Kredittagaren ska i samband med återbetalning eller delbetalning enligt punkt 5 ovan, betala upplupna räntor och avgifter vilka kapitaliseras månadsvis. Räntan beräknas efter en årlig nominell räntesats på vid var tid utnyttjad kredit. Räntesatsen beror på vilken Kreditgräns som beviljats. De räntesatser som för närvarande gäller framgår av följande tabell.  

Kreditgräns 

Årlig nominell räntesats

10 000 kr

19,9 %

15 000 kr

19,9 %

20 000 kr

19,9 %

25 000 kr

19,9 %

30 000 kr

19,9 %

 

Kreditgivaren har rätt att med omedelbar verkan ändra räntesatsen i den utsträckning som motiveras av kreditpolitiska beslut, ändrade upplåningskostnader eller andra kostnadsförändringar som Kreditgivaren inte skäligen kunde förutse när Kreditavtalet ingicks. Kreditgivaren är skyldig att tillämpa motsvarande förändringar av räntesats även till Kredittagarens förmån. Förändring av räntesatsen meddelas Kredittagaren via e-post, Mina Sidor och på www.easycredit.se innan förändringen träder i kraft. Vid ränteändringar beräknar Kreditgivaren räntan efter den nya räntesatsen från dagen för ränteändringens ikraftträdande. För aktuell effektiv ränta för Krediten hänvisas till www.easycredit.se. Den effektiva räntan är beräknad enligt Konsumentverkets riktlinjer.

I samband med återbetalning eller delbetalning är Kredittagaren utöver ränta skyldig att betala särskilda avgifter till Kreditgivaren som ersättning för de kostnader Kreditgivaren har för Krediten. De särskilda avgifter som från tid till annan gäller finns angivna på www.easycredit.se. För närvarande debiteras Kredittagaren en avgift om 295 kr per uttag. Avgifterna ska betalas när den åtgärd avgiften avser blivit utförd. Kreditgivaren får när som helst under avtalstiden besluta om att tillämpa eller höja avgifter i den mån Kreditgivarens kostnader för den åtgärd avgiften avser att täcka har ökat. Förändringar av avgifter meddelas Kredittagaren via e-post, Mina Sidor samt på www.easycredit.se innan förändringen träder i kraft.

7. Räntor, avgifter och andra påföljder vid dröjsmål med  betalning

Vid försenad, bristande eller utebliven betalning har Kreditgivaren rätt att påföra Kredittagaren dröjsmålsränta från förfallodagen till dess Kreditgivaren erhåller full betalning. Dröjsmålsräntan är f.n. 2,4 % per månad, dvs. 29 % per år. Förseningsavgift, f.n. 190 kr, samt påminnelse- och inkassoavgifter, f.n. 60 kr respektive 180 kr tillkommer. Dessa avgifter ska betalas vid anfordran. Försenade, bristande eller uteblivna betalningar kan även medföra att Kreditgivaren sänker Kreditgränsen och därmed begränsar möjligheterna till uttag och/eller säger upp Krediten till förtida uppsägning enligt punkt 10 nedan. 

Överlämnas Krediten till inkasso eller för indrivning via Kronofogdemyndigheten tillkommer ytterligare lagstadgade avgifter.

Försenade, bristande eller uteblivna betalningar kan även få andra negativa konsekvenser för Kredittagaren såsom försämrad kreditvärdighet, vilket i sin tur kan begränsa och/eller fördyra Kredittagarens möjligheter att få annan kredit.  

8. Kreditens löptid

Kreditavtalet gäller tills vidare. Kredittagaren har rätt att när som helst säga upp Kreditavtalet med omedelbar verkan. Kreditgivaren har rätt att säga upp Kreditavtalet genom meddelande till Kredittagaren, varvid uppsägningstiden är två (2) månader och Kreditavtalet upphör att gälla när uppsägningstiden har löpt ut. Vid parts uppsägning ska hela skulden (utestående kapitalbelopp, räntor och avgifter) slutregleras senast på Kreditavtalets upphörandedag.

Om Kredittagaren avlider, försätts i konkurs eller förordnas förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken, upphör med omedelbar verkan rätten att göra uttag under Kreditavtalet, varvid villkoren i Kreditavtalet i övriga tillämpliga delar ska gälla så länge skuld kvarstår.

9. Betalningsplan och kontoutdrag

Kredittagaren har rätt att på begäran och utan avgift under Kreditens löptid få en sammanställning över när kapital, räntor och avgifter ska betalas. Betalningsplanen upprättas för det utgående saldot och tillämpliga räntor och avgifter vid den tidpunkt då Kredittagaren kontaktar Kreditgivaren.

Kreditgivaren tillhandahåller kontoutdrag till Kredittagaren i samband med månadsavisering. Kredittagaren har även möjlighet att via Mina Sidor eller via Kreditgivarens kundtjänst få information om aktuell skuld, transaktioner, upplupna räntor och avgifter, aktuellt amorteringsbelopp samt förfallodag.

10. Uppsägning av Kredit till betalning i förtid

Kreditgivaren har rätt att säga upp Krediten till betalning i förtid vid tidpunkt som Kreditgivaren bestämmer om någon av följande omständigheter föreligger:

  1. a) Kredittagaren är sedan mer än en månad i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger tio procent av kreditfordran;
  2. b) Kredittagaren är sedan mer än en månad i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger fem procent av kreditfordran och dröjsmålet avser två eller fler poster som förfallit vid olika tidpunkter;
  3. c) Kredittagaren är på annat sätt i väsentligt dröjsmål med betalningen; eller
  4. d) Det står klart att Kredittagaren genom att avvika, skaffa undan egendom eller förfara på annat sätt undandrar sig att betala sin skuld.

Vill Kreditgivaren få betalt i förtid enligt a), b) eller c) ovan, gäller en uppsägningstid om minst fyra (4) veckor från det att Kreditgivaren sänder ett meddelande om uppsägning till Kredittagaren i rekommenderat brev eller uppsägningen på annat sätt kommer Kredittagaren tillhanda. Har Kreditgivaren krävt betalning i förtid enligt a), b) eller c) är Kredittagaren ändå inte skyldig att betala i förtid om Kredittagaren före utgången av uppsägningstiden betalar det eller de belopp som förfallit jämte dröjsmålsränta. Detsamma gäller om Kredittagaren vid uppsägning enligt d) ovan genast efter uppsägningen eller inom medgiven uppsägningstid ställer godtagbar säkerhet för fordran. Om Kredittagaren tidigare med stöd av dessa bestämmelser befriats från skyldigheten att betala skulden i förtid är Kredittagaren ej berättigad att vidta nämnda åtgärder för att förhindra förtida uppsägning.

11. Ändring av Allmänna villkor

Dessa allmänna villkor gäller till dess Kreditgivaren meddelat annat. Kreditgivaren har rätt att meddela ändringar via brev, e-post, sms, Mina Sidor eller på www.easycredit.se. Villkorsändringar ska meddelas senast 14 dagar innan de ändrade villkoren träder i kraft. Villkorsändringar som är till Kredittagarens förmån liksom villkorsändringar som är av icke väsentlig betydelse träder dock i kraft när de meddelas. Om Kredittagaren ej godtar ändringen har Kredittagaren rätt att säga upp Krediten med omedelbar verkan varvid Krediten i sin helhet förfaller till betalning. Om uppsägning/slutreglering sker först efter att de ändrade villkoren trätt i kraft ska de ändrade villkoren äga tillämpning på Krediten till dess den slutreglerats av Kredittagaren.  

12. Namn och adressändring

Kredittagaren ska omedelbart skriftligen underrätta Kreditgivaren vid ändring av namn, adress, e-postadress eller andra kontaktuppgifter. Kredittagaren svarar för konsekvenserna av att sådan information inte lämnats. Kreditgivaren utför endast namn- och/eller adressändringar där de av Kredittagaren lämnade uppgifterna överensstämmer med information inhämtat från datoriserat personregister.

13. Behandling av personuppgifter och uppgiftslämnande

Uppgifter om Krediten, betalningsförsummelse eller kreditmissbruk kan komma att lämnas till kreditupplysningsföretag med flera i enlighet med kreditupplysningslagen. Ytterligare upplysningar om uppgiftslämnande kan erhållas av Kreditgivaren. 

Kreditgivaren är enligt lag skyldig att iaktta banksekretess och behandlar Kredittagarens personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR).  För närmare detaljer om hur personuppgifter behandlas och skyddas, se Kreditgivarens integritetspolicy.

14. Överlåtelse av Kreditavtalet

Kreditgivaren har rätt att överlåta eller pantsätta fordringar samt rätt att överlåta Kreditavtalet - tillsammans med utestående fordringar och personuppgifter - utan att i förväg inhämta Kredittagarens godkännande. Kredittagaren har inte rätt att överlåta eller pantsätta Kreditavtalet utan Kreditgivarens skriftliga medgivande.

15. Begränsning av ansvar

Kreditgivaren är inte skyldig att ersätta merkostnader eller skador som uppkommer till följd av force majeure, såsom lagbud, myndighetsåtgärd, krig, attentat, upplopp, naturkatastrof, olycka, avbrott i system för elektronisk kommunikation eller annan ovanlig och oförutsebar omständighet som Kreditgivaren inte kan påverka. Kreditgivaren är heller inte skyldig att ersätta merkostnader eller skador som uppkommer till följd av strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande händelse oavsett om Kreditgivaren själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd. Föreligger hinder för Kreditgivaren att verkställa betalning eller vidta annan åtgärd på grund av omständigheter som anges ovan får åtgärden skjutas upp tills hindret har upphört. Skada som uppkommit i andra fall ska inte ersättas om Kreditgivaren förfarit med normal aktsamhet. 

Part ansvarar inte för indirekt skada, såvida inte parten orsakat sådan skada uppsåtligen eller av grov oaktsamhet.

16. Ångerrätt

Kredittagaren har rätt att inom 14 dagar från den dag Kreditavtalet ingicks utnyttja sin ångerrätt enligt konsumentkreditlagen, dock tidigast räknat från den dag denna information om avtalsvillkor och förhandsinformation erhållits. Meddelande om utnyttjande av ångerrätt ska lämnas eller sändas till Kreditgivaren inom nu angiven tidsfrist. Sådant meddelande kan lämnas per telefon eller skickas med e-mejl eller brev till Kreditgivarens kundtjänst eller meddelas eller sändas på annat sätt. Eventuellt utnyttjad Kredit, med tillägg för upplupen ränta på beloppet, ska återbetalas senast inom 30 dagar från den dag meddelandet lämnades eller sändes. Det räntebelopp som Kredittagaren ska återbetala per dag beror på hur Kredittagaren har utnyttjat Krediten under tiden fram till återbetalning sker.

17. Klagomål

Om Kredittagaren har frågor eller är missnöjd i något hänseende bör Kredittagaren i första hand vända sig till Kreditgivarens kundtjänst. Öppettider och kontaktuppgifter framgår på www.easycredit.se.

 

Om Kredittagaren inte är nöjd med de besked eller beslut som lämnas av kundtjänst, kan Kredittagaren vända sig till Kreditgivarens klagomålsansvarige. Omständigheterna utreds skyndsamt och återkoppling till Kredittagaren sker i regel inom 14 dagar. Närmare anvisningar om vilka uppgifter klagomål bör omfatta och hur Kreditgivaren hanterar klagomål finns på www.easycredit.se. Där finns också kontaktuppgifter till den klagomålsansvarige. 

 

Konsumentverket erbjuder konsumenter kostnadsfri vägledning, se www.konsumentverket.se eller www.hallakonsument.se. Även många kommuner erbjuder kostnadsfri konsumentvägledning. Stiftelserna Konsumenternas Bank- och finansbyrå och Konsumenternas Försäkringsbyrå erbjuder kostnadsfri vägledning via den gemensamma webbplatsen www.konsumenternas.se. 

18. Tillämplig lag och tvister

Svensk rätt är tillämplig på Kreditavtalet, dock ej svenska lagvalsregler.

 

Vid tvist mellan parterna kan Kredittagaren i många fall vända sig till Allmänna reklamationsnämnden för att få till stånd en kostnadsfri prövning. Kontaktuppgifter till Allmänna reklamationsnämnden finns på www.arn.se. Allmänna reklamationsnämndens avgöranden är inte rättsligt bindande, men Kreditgivarens policy är att följa nämndens avgörande. Om Kreditgivaren bedömer att en tvistefråga är av principiell betydelse kan Kreditgivaren dock komma att påkalla prövning av tvisten i allmän domstol. 

 

Svensk allmän domstol ska vara behörig att pröva tvist med anledning av Kreditavtalet. Om Kredittagaren vid tiden för talans väckande inte har hemvist i en medlemsstat av Europeiska Unionen ska Kreditgivaren även ha rätt att väcka talan vid behörig domstol i det land där Kredittagaren har sin hemvist eller har tillgångar.

Vi behandlar din ansökan,
vänligen vänta...