Hur mycket vill du låna?

  • Kreditbelopp:
  • Lägst att betala / månad:

Vad är BNP?

BNP står för Bruttonationalprodukt och är summan av alla varor och tjänster som produceras i ett land under ett år. 

Inget perfekt mått

Bruttonationalprodukten är ett av de viktigaste måtten på samhällsekonomin och beskriver storleken på ett lands ekonomi samt hur den har förändrats över tid.

BNP är inget perfekt mått på ett lands rikedom eftersom det inte tar hänsyn till hur inkomsterna fördelas. Ett land kan ha en relativt hög BNP samtidigt som majoriteten av befolkningen lever i fattigdom.

Dock är BNP och framförallt BNP per capita det tydligaste sättet att jämföra den ekonomiska tillväxten mellan länder. För att göra en mer rättvis jämförelse krävs däremot att man även använder andra mått.

BNP per capita

BNP per capita betyder BNP per invånare. Det är ett mått på ett lands produktion med hänsyn till befolkningsutvecklingen och räknas ut genom att dividera BNP med antalet invånare. På det här sättet kan vi få reda på hur mycket varje enskild medborgare i landet producerar i genomsnitt.

Jämföra BNP mellan länder

När man vill jämföra BNP mellan två länder kan man alltså välja att titta enbart på BNP eller BNP per capita. Stora länder kommer nästan alltid ha en högre BNP än små länder, men sett till BNP per capita kan det se helt annorlunda ut.Kina kommer till exempel alltid att ha ett högre BNP än Norge men Norges BNP per capita är överlägsen Kinas eftersom man producerar avsevärt mycket mer tjänster och varor per invånare.

Högre BNP innebär ökad tillväxt

BNP beskriver den ekonomiska tillväxten i ett land men hänger inte nödvändigtvis ihop med välstånd och välfärd.

Måttet tar inte hänsyn till hemarbete, den svarta marknaden, förslitning på miljö eller inkomstfördelning. Ett land med ojämn inkomstfördelning kan ha samma BNP som ett land med jämn inkomstfördelning.

Sveriges BNP

Historiskt sett har den svenska ekonomin gått igenom både kriser och rekordår. Men sett över tid har Sveriges BNP vuxit stadigt sedan 1950.

Då var summan av alla varor och tjänster i Sverige 700 miljarder kronor omräknat i dagens penningvärde. 2015 uppgick BNP till 4181 miljarder kronor, vilket betyder att sedan 1950 har storleken på Sveriges ekonomi mer än femdubblats.


Sveriges BNP från 1960 till 2013

Efter andra världskriget

Perioden 1950-1960 innebar en period av kraftig ekonomisk tillväxt för den svenska ekonomin. Europa byggdes upp efter kriget och efterfrågan på svenska maskiner ökade.

LÄS ÄVEN: Sveriges största lista med spartips

Den svenska industrin, som dessutom var oskadd till skillnad från de länder som drabbats av kriget, utvecklades till en framgångsrik exportmaskin. BNP ökade i snabb takt.

Rekordåren

Under första halvan av 1960-talet låg den genomsnittliga tillväxten på cirka 5 % per år. Industrin gick på högvarv för att möta efterfrågan på bland annat skog, malm, maskiner och transportmedel. Dessa år brukar kallas för "rekordåren" och är en unik period i svensk ekonomi.

Sämre tider

BNP växer långsammare när efterfrågan på varor och tjänster mattas av och människor får mindre pengar att röra sig med. Denna typ av pessimism i ekonomin gör att företagen drar ner på sin produktion och blir nedgången djup kan BNP till och med minska.

Oljekrisen på 70-talet

Det första stora avbrottet i tillväxten kom under 1970-talet i samband med att priset på olja steg kraftigt på grund av konflikter i bland annat Mellanöstern. Priset på produktion ökade och industrikrisen drabbar Sverige med full kraft 1977. Detta leder till att BNP minskar.

Finanskrisen 1990-1994

Efter en period av hög tillväxt under 80-talet tappar utländska investerare förtroendet för Sveriges ekonomi och överger investeringarna i landet.

Riksbanken höjer räntan kraftigt för att försvara kronan, vilket drabbar hushåll med lån extra hårt. När kunder inte kan betala räntorna på sina lån, förlorar bankerna i sin tur mycket pengar och hela det svenska banksystemet hotas.

Företagen får i sin tur också svårt att hantera ökade kostnader för lånen och tvingas säga upp mycket personal. Arbetslösheten i Sverige ökar kraftigt och BNP faller mellan 1991-1994.

It-bubblan

Ekonomin återhämtar sig under andra hälften av 1990-talet och kring år 2000 råder en stor optimism, mycket på grund av den snabbt växande it-sektorn.

Dock visar sig många it-bolag vara övervärderade och lyckas aldrig leverera några goda resultat. Istället går många it-företag i konkurs och den så kallade it-bubblan spricker. Sverige klarar krisen bra genom låga räntor och en försvagad krona som håller exporten uppe.

Den globala finanskrisen

Fram till 2008 rådde relativt hög tillväxt i den svenska ekonomin men under 2008 drabbas Sverige av den globala finanskrisen. Krisen berodde på en kraftigt ökad global skuldsättning bland länder, företag och privatpersoner.

Den svenska exporten drabbas mycket hårt och år 2009 minskar BNP med över 5 %. Detta var det största raset i Svensk ekonomi sedan andra världskrigets utbrott.

Långsam återhämtning

Den svenska ekonomin återhämtar sig till viss del fortfarande efter finanskrisen även om det varit perioder av hög tillväxt.

Ett orosmoln är den europeiska skuldkrisen, där framförallt EU-länder i Sydeuropa har problem med sina betalningar och tvingats ta nödlån för att inte gå i konkurs. Det kanske mest kända exemplet är Grekland.

Tillväxten i Sverige har drivits upp av en ökad befolkning, dock har utvecklingen av BNP per capita förblivit svag efter finanskrisen.

Vad BNP består av

Ungefär 80 % av Sveriges BNP utgörs av de privatägda företagen och resten, 20 %, från den offentliga sektorn. Med den offentliga sektorn menas framförallt vård, skola, polis och andra verksamheter som finansieras med skattemedel.

Är HDI ett bättre mått än BNP?

HDI står för Human Development Index (HDI) och används precis som BNP för att jämföra välståndet i olika länder.

Men medan BNP fokuserar enbart på den ekonomiska tillväxten i landet ger HDI ger en mer komplett bild, eftersom indexet är en sammanslagning av förväntad livslängd, utbildningsnivå och BNP.

HDI anges på en skala från 0 till 1. Human Development Report släpper en lista varje år och 2015 toppas listan av Norge (0,971), Australien (0,970) och Schweiz (0,930). De länder med sämst HDI-värde är Eritrea (0,391), Centralafrikanska republiken (0,350) och Niger (0,348).

Viktiga begrepp

Nominell BNP

Nominell BNP betyder att värdet av produktionen av tjänster och varor är värdesatt med dagens aktuella kapitalvärde och inte justerats för en inflation. 

Löpande p

Nomi

ellt värHögkonjunktur

När tillväxten i ett land ökar talar man om högkonjunktur, vilket innebär att efterfrågan på varor och tjänster blir högre och att företagen producerar och säljer mer.

Det resulterar också i att företagen måste anställa mer människor och bidrar därmed till en högre sysselsättning.

Lågkonjunktur

Den ekonomiska tillväxten kan också gå i motsatt riktning, vilket resulterar i en lågkonjunktur. Efterfrågan på produkter, varor och tjänster minskar och därmed minskar också företagens försäljning av produkter, varor och tjänster.

På grund av den allt lägre försäljningen måste företag säga upp anställda och arbetslösheten ökar.

Inflation

Inflation betyder att penningvärdet minskar genom att priserna drivs upp. Det kan bero på flera faktorer:

 Högre kostnader för produktion

 Stigande löner

 Stigande oljepriser

Riksbanken har satt Sveriges inflationsmål på 2 %. Man menar att en för hög inflation är skadlig för ekonomin eftersom inflationen brukar variera mycket när den är hög.

Istället tror Riksbanken att en låg och stabil inflation skapar förutsättningar för en gynnsam ekonomisk utveckling.

Samtidigt menar Riksbanken att en alltför låg inflation inte heller är bra. Om inflationen övergår i deflation, det vill säga sjunkande priser, har det historiskt sett visat sig kunna skapa problem i ekonomin.

Deflation

Deflation innebär att de framtida priserna kommer att vara lägre än dagens. Eftersom det förväntas vara billigare i framtiden väntar hushållen med att konsumera till dess att priserna fallit.

Av samma anledning skjuter företagen upp investeringarna. Då minskar produktionen och en sådan typ av negativ spiral kan vara svår att ta sig ur.

Därför har Riksbanken valt att sätta inflationsmålet till ett positivt tal.

Stagflation

Om ett land drabbas av en kombination av höjd arbetslöshet och ökat penningvärde kallas det för stagflation.

Du hittar fler ekonomiska begrepp i Easycredits ordlista.

2016-12-28

Vi behandlar din ansökan,
vänligen vänta...