Hur mycket vill du låna?

  • Kreditbelopp:
  • Lägst att betala / månad:

Finansinspektionen beviljar Easycredit tillstånd

Easycredit beviljas tillstånd att bedriva kreditgivning till konsumenter efter ny lag och hamnar därmed under tillsyn av Finansinspektionen.  

Easycredit beviljas tillstånd

Från och med den 1 juli 2014 krävs tillstånd från Finansinspektionen för att bedriva kreditgivning till konsumenter. Den nya lagen, lagen om viss kreditgivning, LVK (2014:275) förväntas reglera konsumentkreditmarknaden och i synnerhet företag som erbjuder kortare lån.

För att bli beviljad tillstånd från Finansinspektionen krävs att kreditgivaren uppfyller samtliga krav som ställs i lagen om viss kreditgivning.

Finansinspektionen har beviljat Easycredit (Northmill AB) tillstånd att bedriva kreditgivning till konsumenter och gjort bedömningen att det finns förutsättningar att anta att regelverken kommer att följas.

- Vi ser väldigt positivt på att marknaden nu regleras vilket vi tror kommer höja kvaliteten på hela branschen. I slutändan gynnar detta konsumenten och det tycker vi alltid är bra, säger Markus Eriksson, Press- & informationsansvarig på Easycredit.

Tillsyn gynnar konsumenten

Att kreditgivare tvingas att gå från en enkel registrering hos Finansinspektionen till att numera hamna under tillsyn innebär att inte bara Konsumentverket utan även Finansinspektionen granskar verksamheten löpande och säkerställer att organisationen uppfyller nödvändiga krav. 

Detta leder till en ökad kvalitet hos företag som erbjuder konsumentkrediter vilket genomsyrar organisationen i alla led ända ut till slutkunden, d.v.s. låntagaren.

Sammanfattning

Med den löpande granskningen från bl.a. Finansinspektionen kommer företag som bedriver en osund och oseriös verksamhet inte kunna fortsätta existera. Finansinspektionen har rätt att, när som helst, ingripa utan särskilt tillstånd och dessutom utfärda viten samt dra in tillståndet vilket då innebär att företaget inte längre får bedriva utlåningsverksamhet.

14 april 2015

Vi behandlar din ansökan,
vänligen vänta...