Hur mycket vill du låna?

  • Kreditbelopp:
  • Lägst att betala / månad:

Ekonomisk ordlista

Här förklarar vi ekonomiska begrepp på ett enkelt sätt. Från amorteringsplan till återbetalningsförmåga – ordlistan innehåller våra vanligaste ekonomiord.

A

Ackord

Ackord är i ekonomiska termer en överenskommelse mellan en gäldenär och en borgenär.

Det innebär att båda parter godtar ett lägre belopp än den egentliga skuldsumman som full betalning för sina fordringar, eller att borgenären beviljar anstånd med betalningen. 

Om en person skulle låna 10 000 kr, men bara har tillgångar på 5 000 kr när skulden ska återbetalas har inte borgenären möjligheten att få tillbaka hela skulden. Detta betyder att gäldenären endast kan betala tillbaka en viss andel (50 %) av den totala skulden efter att respektive parter har accepterat ett ackord.

Varför denna möjlighet finns är för att borgenären ska kunna få tillbaka en del av skulden och inte gå miste om hela fordran. Det kan ses som en form av en avbetalningsplan, där gäldenären får hjälp med att återbetala sin fordran över en längre period genom att dela upp återbetalningen.

Amortera

När man amorterar betalar man av en skuld. Amortering betalas oftast tillbaka i delar av en skuld, men man kan självklart amortera hela skuldbeloppet på en gång också. Om du ska låna pengar finns det olika amorteringsplaner att tillgå.

Amorteringsfritt lån
Amorteringsfritt lån innebär att hela skulden återbetalas vid löptidens slut. Man amorterar därför inte under lånetiden, utan återbetalar hela beloppet på skulden på en gång.

Rak amortering
Rak amortering betyder att du amorterar samma belopp på lånet för varje återbetalningstillfälle. Det gör i sin tur att räntan kommer minska för varje återbetalningstillfälle, eftersom  kapitalbeloppet sjunker på grund av den raka amorteringsformen. Hos Easycredit återbetalas våra Årslån via en rak amorteringsform.

Amortering/Amorteringsbelopp

Det belopp med vilket man betalar av på en skuld (ofta regelbundet, t ex en gång i månaden), utöver betalning av ränta.

Amorteringsplan

Plan för hur ett lån skall återbetalas.

Annuitet

Annuitet är det sammanlagda periodiska belopp som en låntagare betalar som ränta och amortering på ett lån. Annuitet innebär att summan av amortering och ränta är lika stor under lånets hela löptid. Våra smslån återbetalas via annuitet (upp till 10 000 kr)

Annuitet betyder alltså att borgenären sammanställt ett annuitetsbelopp på ditt lån, vilket innebär att du betalar samma summa vid varje angivet betalningstillfälle. Vanligtvis är räntekostnaden högre i början på ett annuitetslån, men sjunker sedan i takt med att amorteringsbeloppet ökar.

Annuitetslån

Lån som återbetalas med konstant belopp per period (oftast månad) under lånets löptid. Räntan utgör en högre del av det konstanta beloppet i början av återbetalningstiden för att sedan sjunka i takt med att lånet amorteras ned. Det belopp som amorteras på lånet ökar i motsvarande grad.

Vilka olika typer av annuitetslån finns det?

Äkta annuitet
Äkta annuitet betyder att respektive kreditgivare vid ränteändring beräknar ett nytt annuitetsbelopp åt dig. Fördelen med att ha ett annuitetslån är att den angivna återbetalningstiden är fast bestämd. Nackdelen är att det blir svårare för dig att i förväg veta hur stor varje inbetalning blir, eftersom räntenivån kan förändras och därmed påverka själva beloppet för varje återbetalningstillfälle.

Falsk annuitet
Falsk annuitet innebär att annuitetsbeloppet inte påverkas av räntenivån, vilket gör att man i förväg vet hur mycket man ska betala vid varje återbetalningstillfälle. Däremot kan det ta längre tid att återbetala skulden om räntan stiger, precis som det kommer att gå fortare att återbetala skulden om räntan sjunker. Summan för varje återbetalningstillfälle är med andra ord alltid förutbestämd genom falsk annuitet.

Anstånd

Anstånd betyder att man skjuter upp en återbetalning för en viss skuld så att gäldenären får mer tid på sig att återbetala skulden. Om du skulle låna pengar och behöva anstånd för att återbetala din skuld måste en anståndsförfrågan skickas till borgenären för godkännande. Om förfrågan om anståndet godkänts tillkommer en anståndsavgift uttöver kapitalbeloppet på skulden.

Autogiro

Ett sätt att automatiskt betala regelbundet återkommande räkningar från exempelvis försäkringsbolag, hyresvärdar, långivare etc. Pengarna dras automatiskt från ett på förhand bestämt konto. Personen som blir debiterad via autogiro måste ha gett ett autogiromedgivande om autogirobetalning ska genomföras. Sms lån hos Easycredit från 11 000 kr - 20 000 kr återbetalas via autogiro. 

Avbetalningsplan

Upprättas ofta när den betalningsskyldige har misskött sina betalningar, för att reglera skulden över ett visst tidsintervall.

Aviseringsavgift

En avgift som en låntagare får betala för att få ett inbetalningskort hemskickat.

Aktier

En aktie är en ägarandel i ett företag. Aktier går att köpa i börsnoterade aktiebolag och när du köper aktier i ett bolag köper du alltså en viss andel i bolaget. Därmed blir du också delägare i bolaget. Som delägare i ett aktiebolag kommer värdet på dina aktier öka om företaget går med vinst, och minska om företaget går med förlust.

Vissa aktiebolag ger även utdelningar till sina aktieägare med jämna mellanrum. Dessa utdelningar kan återinvesteras i bolaget eller tas ut som en avkastning. Värt att veta är att man inte kan köpa aktier i alla aktiebolag, utan bara i börsnoterade aktiebolag. Att investera pengar i aktier är populärt, men även riskfyllt beroende på vilken aktie du köper.  

B

Bank

Kreditinstitut som finansierar sin verksamhet bland annat genom inlåning från allmänheten. Det finns bankaktiebolag (affärsbank) och sparbanker. Alla banker står under Finansinspektionens tillsyn. För bankverksamhet fordras tillstånd av Finansinspektionen.

Bankdag

Dag när banker i allmänhet har öppet.

Bankgiro

Bankgiro är en gireringstjänst som tillhandahålls av bankgirocentralen. Tjänsten finns till för att överföra pengar till betalningsmottagare som är kunder för tjänsten. De kunder som i första hand är anknutna till denna tjänst är företag och andra organisationer. Med hjälp av bankgiro behöver den som betalar inte känna till mottagarens bank eller bankkontonummer.

Belåning

Lån av pengar mot säkerhet i t.ex. fakturor, värdepapper eller pantbrev i fastighet.

Bestridande

Ett bestridande är en protest mot ett betalningskrav. Det är ett formellt sätt att motsätta sig skyldigheten att betala en del av ett belopp eller hela beloppet.

Betalningsanmärkning

En betalningsanmärkning får man när Kronofogden eller domstol har fastställt betalningsskyldigheten för en obetald skuld. En betalningsanmärkning finns registrerad i tre år för privatpersoner och i fem år för näringsidkare och kvarstår även om skulden betalas.

När en betalningsanmärkning har avregistrerats är det viktigt att vara medveten om att skulden normalt kvarstår.

Betalningsföreläggande

Detta kan t.ex. en kreditgivare ansöka om hos Kronofogden om en låntagare inte betalar sina förfallna skulder.

Betalningspåminnelse

 Uppmaning från t.ex. en kreditgivare att betala en förfallen fordran.

Billiga lån

Billiga lån är alla typer av lån som av kredittagaren anses vara billigt. Man ska ha i åtanke att definitionen av ordet "billigt" kan variera en hel del beroende på vem som nämner det.

Många gånger använder långivare termen "billiga lån" för lättvindigt och kan därmed vilseleda sina kunder. Av den anledningen är det viktigt att alltid jämföra kostnaderna för ett lån, exempelvis ett sms-lån eller ett blancolån, med flera olika kreditinstitut för att kunna hitta det förmånligaste lånet.

Var alltid noggrann när du vill ansöka om ett billigt lån. När du väl har hittat den långivare som du anser är intressant ska du granska företaget noggrant. Du kan alltid börja med att gå igenom företagets hemsida och läsa villkoren för det lånet som du är intresserad av.

Risken för dig som söker efter billiga lån är att du hamnar hos oseriösa långivare. Kontrollera därför alltid företaget som du ska låna pengar ifrån och bilda dig en uppfattning huruvida det är ett seriöst företag med rimliga priser och villkor eller inte.

Bindningstid

 Tid under vilken ett låns räntesats är bunden.

Bokföring

Bokföring är anteckningar över affärstransaktioner och därmed redovisning av ekonomiska händelser. Alla som driver ett företag måste upprätta en bokföring enligt bokföringslagen.

Bokföringsdag

Den dag t.ex. en insättning bokförs på kontot. Vanligtvis samma dag som transaktionen äger rum.

Borgen

Ett löfte av en eller flera fysiska eller juridiska personer att betala en skuld för någon annan om denne inte betalar.

Borgensförbindelse

Det avtal som upprättas mellan borgensman (-män) och kreditgivare och där det framgår vilken omfattning borgensåtagandet har, t.ex. solidarisk borgen.

Borgensman

En person som gått i borgen, inte att förväxla med borgenär.

Borgensåtagande

Det samma som borgen.

Borgenär

Den som lånat ut pengar. Motsats till gäldenär. Inte att förväxla med borgensman.

Båtlån

Att äga en båt är en dröm för många människor som dessutom oftast är dyr. Båtar kan kosta allt ifrån ett par tusenlappar till flera miljoner kronor.

Man har alltid kunnat låna pengar för att köpa olika produkter eller investera sina pengar i någonting specifikt. Nuförtiden finns någonting som heter båtlån.

Båtlån är en typ av låneform som är låst till att finansiera ett båtköp. Många gånger kan det vara så att själva båten används som säkerhet för lånet, vilket gör att långivaren minskar sin kreditrisk.

Oftast är kraven för ett båtlån att du köper båten från en auktoriserad båtförsäljare samt att du inte har betalningsanmärkningar. Hur ett båtlån är konstruerat varierar beroende på vilken långivare och kreditinstitut du vänder dig till.

D

Datorlån

Datorlån är inte direkt ett populärt begrepp, men används faktiskt av relativt många i vårt land. Begreppet datorlån har dubbla betydelser som ofta förväxlas med varandra.

Vissa använder begreppet datorlån när de syftar på lån som man kan ansöka om via sin dator. Den typen av lån är synonymt med begreppen internetlån och onlinelån. 
Att använda begreppet datorlån i det sammanhanget kan dessvärre vara förvirrande eftersom ett internetlån kan vara både ett blancolån eller ett mindre sms-lån.

Andra använder ordet datorlån när de syftar på lån som tas för att finansiera ett köp av en dator, ungefär på samma sätt som när man säger billån eller båtlån.

I grund och botten är många olika typer av lån konstruerade med samma grundidé men de skiljer sig till namnet och övriga detaljer. Det är väldigt vanligt att olika typer av lån paketeras på olika sätt för att långivare ska kunna nischa sig till specifika målgrupper.

Debitera

För en kund innebär det ofta att något – t.ex. en avgift – tillkommer, tas ut på konto, sätts upp på faktura eller motsvarande.

Debetkort

Ett debetkort är ett bankkort där pengarna dras direkt från kontot, till skillnad från kreditkort där innehavaren betalar senare eller delbetalar.

Disponibel

Möjlig att förfoga över, tillgänglig.

Dröjsmålsränta

Dröjsmålsräntan är en räntesats som baseras på referensräntan som Riksbanken har plus 8%, om inget annat avtal mellan borgenär och gäldenär har fastställts.  Om gäldenären inte kan återbetala sin skuld kan borgenären enligt räntelagen kräva dröjsmålsränta. Dröjsmålsräntan utgår en månad från den dag borgenären skulle fått skulden återbetalad från gäldenären.

E

Effektiv ränta

Det sammanlagda beloppet av räntor och andra kostnader, t.ex. aviseringsavgift och uppläggningsavgift, för ett lån uttryckt som årlig ränta på hela kreditbeloppet. Den effektiva räntan är alltså en årsbaserad ränta som därmed blir svår att tillämpa på korta sms lån som löper på 30-90 dagar. Enligt konsumentkreditlagen ska den som erbjuder varor och tjänster på kredit lämna information i annonser och dylikt om effektiv ränta för krediten.

Efterbevakning

När ett inkassokrav som skickas av ett inkassoföretag inte betalas av gäldenären går det över till efterbevakning. Där vidtas olika åtgärder för att få betalt, bland annat genom utmätning. Kallas även för långtidsbevakning.

F

Factoring

Försäljning av kundfordringar till ett factoringbolag som tar över inkasseringen av fordringen.

Fakturabelåning

Belåning av kundfordringar till ett factoringbolag som tar över inkasseringen av fordringen.

Fakturaköp

Försäljning av fakturor till ett factoringbolag som tar över inkasseringen av fordringen och även kreditrisken.

Fakturaservice

När ett företag sköter någon annans fakturering, utan någon form av finansiering.

Finansiering

Anskaffande av medel som behövs för att exempelvis driva ett företag, köpa en produkt eller tjänst. Medlen kan anskaffas via lån, riskkapital eller liknande.

Finansieringsgrad

Den utsträckning i vilken ett företag är externt finansierat i förhållande till tillgångarna.

Finansinspektionen

Finansinspektionen är en statlig myndighet som övervakar företagen på den svenska finansmarknaden. Finansinspektionen grundades år 1991 och har idag ungefär 250 anställda.

Finansinspektionens övergripande mål är att företag och konsumenter ska ha tillgång till ett väl fungerande finansiellt system med god insyn och där konkurrens bidrar till att hålla kostnaderna nere.

Myndighetens mål är även att de finansiella företagen ska upprätthålla en sund balans mellan kapital och risker för att kunna hålla vad de lovat kunderna.

Besök Finansinpektionen

Förfallodag

Den dag som ett lån eller en faktura skall betalas.

Förmyndare

En förmyndare har att förvalta omyndigas tillgångar och företräda den omyndige i angelägenheter som rör tillgångarna. Uppdraget som förmyndare kan följa av lag (vilket är fallet för föräldrar) eller genom beslut av domstol (förordnad förmyndare).

Förseningsavgift

Fast avgift som tas ut vid försening. Förseningsavgift får endast tas ut om den är avtalad mellan parterna.

Förvaltare

Förvaltare kan förordnas av tingsrätt för den som inte själv kan tillvarata sina rättigheter eller vårda sin egendom.

Fonder

En fond består av aktier, obligationer eller både och. Fördelen med att spara i en fond är att du sprider ut risken oavsett om du sparar i en aktiefond, obligationsfond eller blandfond. En aktiefond kan innehålla över 15 stycken olika aktier. På så sätt sänker du risken, men även avkastningsmöjligheterna. Du bestämmer själv vad du vill ha i din portfölj beroende på hur stor risk du vill ta. 

G

Gäldenär

Den som är skyldig någon pengar. Motsats till borgenär.

I

Indrivning

Om en skuld inte betalas i tid kan den lämnas till ett inkassoföretag eller till kronofogdemyndigheten som då kan kräva in skulden.

Inkasso

Förfarande genom vilket en borgenär (själv eller via inkassoföretag) kan få betalt för sin fordran.

Inkassoföretag

Ett privat företag som får ersättning för att kräva in skulder för företag och privatpersoner.

Inkassokrav

Uppmaning till gäldenär att betala sin skuld.

Inlåning

I banksammanhang detsamma som sparande.

Inlåningsföretag

Ett företag som inte är en bank, men som får ta emot insättningar av pengar. Ett inlåningsföretag kan i princip vara vilket aktiebolag eller ekonomisk förening som helst - bara det är registrerat hos Finansinspektionen. Finansinspektionen utövar dock ingen tillsyn över inlåningsföretagen. Inlåningsföretagen får i regel ta emot högst 50 000 kronor per konsument. Insättningarna omfattas inte av den statliga insättningsgarantin.

Inlåningskonto

Inlåningskonto är ett konto du ansöker om hos ett finansinstitut för att spara pengar mot en ränta.

Invändning

En förklaring att gäldenären inte anser sig skyldig att betala, samt skälen för detta.

Insättningsgaranti

Den statliga insättningsgarantin är en garanti som staten ger dig som kund om ditt sparade kapital samt upplupen ränta skulle gå förlorat, i och med att institutet du sparat hos gått i konkurs. Insättningsgarantin ersätter ditt sparade kapital samt avkastningen på detta på upp till 100 000 euro.

K

Kapitalisering

Sker då upplupen ränta läggs till kapitalet. Kapitalisering sker i regel i samband med årsskifte.

Kassaflöde

Skillnaden mellan in- och utbetalningar i ett bolags löpande verksamhet.

Konkurs

Rättslig åtgärd för att tvinga en gäldenär (låntagare) att betala. Åtgärden innebär att gäldenärens affärer måste avvecklas och hans egendom säljas. Inkomsterna av försäljningen används i första hand för att betala skulderna till borgenärer (den som lånat ut pengar) med förmånsrätt samt täcka konkurskostnaderna.

Kredit

En kredit innebär att man får ett totalbelopp att disponera och betala för vid ett senare tillfälle. Krediten är förknippad med en ränta som banken eller finansbolaget tar i gengäld.

En kredit kan vara konstruerad som ett lån eller som en avbetalning. Många bekantar sig med krediter bland annat via kreditkort från sin bank. De flesta bankerna erbjuder kreditkort vilket innebär att du får en förbestämd summa som du kan förbruka, ungefär som ifall du skulle låna pengar. Du betalar endast ränta på det belopp som du har förbrukat.

För att kunna få kredit hos en bank eller ett finansbolag krävs självfallet att du är kreditvärdig. De konkreta villkoren varierar dock beroende på vilket kreditinstitut du vänder dig till.

Fördelen med en kredit

Fördelen med att ha en kredit är att du kan ha förfogande över en viss summa pengar som du egentligen inte har under just den perioden. Det är alltså ett flexibelt alternativ ifall man vet att man kan betala tillbaka räntan på det förbrukade beloppet.

Nackdelen med en kredit

Nackdelen med att ha en kredit är att det kan finnas en risk för att man förbrukar mer pengar på saker som man egentligen inte skulle göra om man inte hade tillgång till den krediten. Det många tycks glömma är att det i själva verket är en kredit det handlar om och att allt du köper egentligen blir dyrare eftersom det tillkommer ränta på det förbrukade beloppet.

Kreditera

Kreditera betyder att en avgift stryks (exempelvis från en faktura) eller att en insättning görs på ett konto. Att kreditera ränta på ett sparkonto innebär att banken sätter in räntan på kundens konto.

Kreditgivare

De som kan bevilja företag och privatpersoner krediter är banker, finansbolag, kreditmarknadsbolag eller hypotekinstitut. För att ett bolag ska kunna agera som kreditgivare krävs det att företaget står under tillsyn av Finansinspektionen enligt Lagen om viss kreditgivning, LVK (2014:275) Det krävs även att de följer vissa regler från Konsumentverket om hur de får marknadsföra sig själva på marknaden som kreditgivare.

Kreditförlust

Kreditförlust betyder att det har skett en förlust som beror på att en gäldenär inte kan återbetala en kredit. Det kan exempelvis vara en kund som ska låna pengar och sedan blir insolvent innan fakturan har återbetalats. Detta innebär att en kreditförlust sker på fakturans värde för leverantören.

Kreditlimit

Kreditlimit är ett maxbelopp som ett kreditinstitut kan bevilja en låntagare i form av krediter. Kreditlimiten baseras på gäldenärens förmåga att återbetala ett visst kreditbelopp. Om du ska låna pengar hos Easycredit måste du gå igenom vår kreditprövning, som är en del av hela processen som sammanställer din kreditlimit.

Kreditprövning

Granskning av lånesökandes kreditvärdighet, det vill säga återbetalningsförmåga och förmåga att ställa/lämna säkerhet för den sökta krediten.

Kreditrisk

Risken för att en gäldenär inte kan återbetala en kredit. För att långivare ska förhindra att detta sker krävs en kreditprövning som sammanställer hur mycket gäldenären ska få låna.

Kreditupplysning

Kreditupplysning är information om olika människors ekonomiska förhållanden. Denna information kan hjälpa en kreditgivare att göra en ekonomisk bedömning och på så sätt minska risken för finansiella förluster som beror på att låntagare inte kan betala tillbaka sina lån.

I Sverige finns alla personer över 15 år med i kreditupplysningsregister och det är Datainspektionen som har tillsyn över kreditupplysningsföretagen. Hos Easycredit tas din kreditupplysning utan UC.

Kreditupplysningsföretag

Kreditupplysningsföretag är de företag som förser kreditgivare kreditupplysningar om konsumenter/företag i syfte att informera långivaren om den låneansökandes kreditvärdighet.  För att bedriva kreditupplysningsverksamhet måste man ha tillstånd från Datainspektionen. Hos Easycredit använder vi oss av Creditsafe, oavsett vilket du belopp du lånar.

Kreditvärdighet

Ett företags eller en persons uppskattade återbetalningsförmåga. Styrs bland annat av återbetalningshistorik, betalningsanmärkningar, taxerad inkomst osv. Om du skulle låna pengar och ansöka om ett sms lån hos Easycredit görs först alltid en kreditprövning.

Kreditavtal

Avtal mellan en kreditgivare (bank eller annan långivare) och en låntagare som fastställer villkoren för lånet. Ett kreditavtal som ingåtts i Sverige måste följa svensk lagstiftning.

Konsumentkredit

En konsumentkredit är ett lån till en privatperson som ska användas för personligt bruk. Till exempel för att köpa en bil eller konsumtion av mindre slag. Lånet är utan säkerhet.

L

Lagfart

En lagfart är ett bevis på vem som äger en fastighet. När en ny lagfart registreras betalar du en stämpelskatt för att få lagfarten, f.n. 1,5 procent av köpesumman plus avgiften på 825 kronor.

Likvid

Att vara likvid kan sägas vara detsamma som att kunna återbetala en skuld i tid, ifall man exempelvis skulle låna pengar.

Likvidation

När ett bolag "monteras ned" i kontrollerade former. Tillgångar säljs och skulder betalas. Likvider som finns kvar delas ut till ägarna.

Likvida medel

Likvida medel är tillgångar som lätt kan omvandlas till pengar. Exempel på likvida medel är kontanter eller kontotillgångar. Observera att aktier och obligationer inte räknas som likvida medel.

Likviditet

Likviditet betyder att gäldenären erhåller en betalningsförmåga eller förmåga att i framtiden erhålla ett kreditvärde för att eventuellt kunna återbetala en skulden.

Låneansökan

En låneansökan används för att skriva in sina uppgifter i för att kunna ansöka om sms lån eller övriga lån.

På senare år har det blivit allt mer förekommande med onlinelån och internetlån. Innan det blev populärt med lån via internet fyllde man i en fysisk låneansökan på ett kontor hos en bank eller ett finansbolag. För att kunna ansöka om ett lån online fyller man som första steg i en ansökan.

Det handlar om att ange uppgifter som förnamn, efternamn, personnummer, mobilnummer, clearing- och kontonummer etc.
Låneansökan är det första steget för att kunna få låna pengar hos ett kreditinstitut online. Det är just uppgifterna i låneansökan som används som grund för att kunna bedöma huruvida låntagaren är kreditvärdig eller inte.

Personuppgifterna som lämnas i låneansökan behandlas av de flesta långivare i interna eller externa datorsystem som behövs för att kunna administrera ett lån.

Låneföretag

Det finns många olika typer av låneföretag som man kan låna pengar ifrån. Baserat på vilket typ av lån låneföretaget erbjuder har de fått olika namn.

Kreditinstitut som erbjuder sms-lån, eller mikrolån som det även heter, kallas många gånger för "sms-låneföretag". Formellt och juridiskt kallas den typen av låneföretag för finansbolag.

Låneföretag som jobbar med bolån är oftast traditionella banker. Blancolån är också ett sorts lån som vissa låneföretag erbjuder. Informellt kallas de i folkmun för "Blancolåneföretag", men i själva verket är det finansbolag eller kreditmarknadsbolag.

Långtidsbevakning

När ett inkassokrav som skickas av ett inkassoföretag inte betalas av gäldenären går det över till långtidsbevakning, där olika åtgärder vidtas för att få betalt, bland annat genom utmätning. Kallas även för efterbevakning.

Löptid

Den tid under vilken ett skuldebrev löper med angivna villkor.

M

MC Lån

Mc lån är ett lån vars syfte är att finansiera ett köp av en motorcykel. Oftast är det så att själva fordonet utgör säkerhet för lånet.

Den som vill låna pengar för att köpa en motorcykel vänder sig först och främst till sin bank och ifall man inte blir beviljad ett mc lån hos banken kan man vända sig till övriga finansbolag.

Hur mycket ett mc lån kostar och hur mc lånet är konstruerat varierar beroende på vilket kreditinstitut man vänder sig till för att låna pengar. Många gånger kan det vara så att lånet är konstruerat som ett billån.

För att jämföra kostnaden för ett mc lån ska man titta på vilken räntesats man betalar. Förutom själva räntan för mc lånet är det viktigt att ta hänsyn till och räkna in de övriga avgifter och kostnader som tillkommer.

Om man inte blir beviljad ett mc lån hos sin bank kan man vända sig till andra finansbolag. Blancolån och lån utan säkerhet kan vara ett alternativ för att finansiera köpet av en motorcykel.

N

Näringsförbud

Näringsförbud innebär att en person ej får driva näringsverksamhet under en period som högst får vara tio år.

O

Obestånd

En persons eller ett företags oförmåga att betala sina skulder.

P

Pant

Fast eller lös egendom som ställs till annans, t.ex. kreditgivare, förfogande såsom säkerhet för t.ex. ett lån.

Pantbank

En pantbank är, precis som det låter, en bank där man kan panta föremål av visst värde mot att man får låna pengar.

Det är alltså ett alternativ till att låna pengar, men själva affärsidén går ut på att man måste lämna in någonting i pant. Panten som man lämnar in fungerar som en säkerhet för lånet, vilket gör att pantbanken inte riskerar att förlora pengar. Hos pantbanker kan du panta bland annat klockor, guld och övriga föremål av ett värde som motsvarar olika lånebelopp.

När man pantsätter och lånar pengar via en pantbank bestämmer man i förväg hur lång kredittiden är. Ifall man inte betalar tillbaka lånet äger pantbanken rätt att sälja det pantsatta föremålet.

Risken med att låna pengar från en pantbank är att man kan få oförutsedda problem som gör att man inte kan betala tillbaka sitt lån på den avtalade kredittiden. Då kan man förlora det pantsatta föremål som många gånger kan vara oersättligt. Av den anledningen ska man tänka sig för när man lånar pengar från en pantbank och se över om det inte finns bättre alternativ.

Pantbrev

Pantbrevet är bankens säkerhet för lånet och brevet anger värdet på det som pantsätts. Om fastigheten byter ägare får den gamla ägaren tillbaka sina pantbrev och överlämnar dessa till den nye ägaren som använder dem för sina egna lån.

Det är generellt bra att ha pantbrev på höga belopp eftersom det betyder att fastigheten har ett högt värde i bankens ögon.

Privatekonomi

Ekonomi är ett stort begrepp som har många olika inriktningar. En av inriktningarna för ekonomi är privatekonomi. Privatekonomi berör individers privata ekonomi. Ämnet berör individens privata inkomster, utgifter, tillgångar, skulder med mera.

Att hålla koll på sin privatekonomi är dessvärre inte en självklarhet idag, i synnerhet inte för ungdomar. Till följd av den snabba it-utvecklingen i vårt land har vi möjlighet att använda oss av olika sorters program som möjliggör att man håller koll på sin privatekonomi på ett enkelt och överskådligt sätt.

Du kan alltså hålla koll på hur mycket pengar du spenderar, hur mycket du tjänar och på så sätt dra vettiga slutsatser om hur du kan klara dig i vardagsekonomin.

De vanligaste kostnaderna för en individs privatekonomi är bostadskostnader såsom hyra, bostadslån och dess räntekostnader, fordons- och transportkostnader, matkostnader samt kostnader för kläder och andra förbrukningsvaror.

Påminnelseavgift

En avgift som kan påföras räkningen ifall den inte betalats på förfallodagen. Får endast påföras ifall avgiften överenskommits när avtalet ingicks.

Påminnelseservice

När ett företag tar på sig att sköta någon annans påminnelsehantering, utan någon form av finansiering.

R

Rak amortering

Amorteringsmetod varvid skulden delas upp i ett antal lika stora delar. Till amorteringsbeloppet kommer i regel ränta.

Rak ränta

Ränta som räknas ut i förväg på hela lånebeloppet och för hela lånetiden och läggs på lånebeloppet.

Referensränta

Referensränta är Riksbankens officiella räntesats. Den ersatte diskontot och fastställs av Riksbanken varje kalenderhalvår. Referensräntan motsvaras av Riksbankens reporänta vid utgången av föregående halvår avrundat, om så behövs, till närmast högre halva procentenhet.

Regressrätt

Återkravsrätt. Rätt för den som betalat ett belopp för annans räkning att återkräva pengarna. T.ex. en borgensmans rätt att av låntagaren, för vilken han gått i borgen, återkräva pengar som han tvingats betala till långivaren på grund av sitt borgensåtagande.

Revers

Ett annat ord för skuldebrev. Revers är en handling som styrker ett lån mellan olika parter. Reverser innehåller bland annat lånebelopp, låntagare, långivare etc.

Ränta

Ränta kan vara avkastning på kapital, exempelvis vinst på aktier eller ränta på sparade pengar. Ränta kan också vara en kostnad. Om du ska låna pengar är räntan priset på lånekostnaden.

Räntebesked

Kundens årliga räntebesked som vi skickar till Skatteverket. Du kan se ditt räntebesked i Mina Sidor och även hur mycket pengar du beräknas få tillbaka. 

S

Skuldebrev

Skriftlig utfästelse att betala en penningsumma eller skriftligt erkännande av en penningskuld. Exempel på skuldebrev är revers och obligation.

Skuldsaldo

Skuldsaldo innebär att Kronofogden har en aktiv utdrivningsåtgärd mot gäldenären. Skuldsaldot försvinner när Kronofogden avslutar ärendet.

Skuldsanering

Ett förfarande varigenom en privatperson under vissa förutsättningar kan få sina skulder nedskrivna/sanerade. Skuldsanering regleras i skuldsaneringslagen.

Sms lån

Sms lån är små krediter utan säkerhet. Begreppet sms lån slog igenom i Sverige år 2006 när företag började erbjuda konsumentkrediter på internet och där kommunikationen med företaget skedde via SMS.

Läs mer om sms lån.

Snabblån

Snabblån har ingen exakt definition men är som regel ett mindre lån med en kortare återbetalningstid. Finansinspektionen definierar snabblån som ett lån med kort återbetalningstid och en förhållandevis hög ränta.

Solidariskt ansvar

Betalningsansvar "en för alla och alla för en".

Soliditet

Eget kapital / totalt kapital. Ett nyckeltal som anger företagets långsiktiga betalningsförmåga. Hög soliditet innebär låg finansiell risk i bolaget.

Solvent

Person eller bolag som har förmåga att löpande betala sina skulder.

Säkerhet

Garanti för skydd mot förlust som långivare ofta kräver av låntagare. Säkerhet kan utgöras av pant i fast eller lös egendom eller i form av borgen.

T

Telefonlån

Telefonlån förr

Finansbolag som erbjudit olika typer av lån har även haft så kallade telefonlån i sin produktportölj. Telefonlån i den bemärkelsen har inneburit att låntagaren kunnat ansöka om lånet via telefon istället för att gå in på ett bankkontor.

Telefonlån nu

Numera är sms-lån och mikrolån några av synonymerna till just telefonlån. Många använder begreppet telefonlån när de syftar på sms-lån eftersom man, hos de flesta långivarna på den svenska sms-lånemarknaden, kan ansöka om sms-lån via telefonen.

Hos Easycredit kan man låna från 1000 kr till 20 000 kr via telefonen och det är anledningen till att sms-lån numera även kallas telefonlån.

I takt med att it-utvecklingen gått så fort framåt har utlåningsverksamheten i Sverige utvecklats enormt mycket. På bara ett par år använder de flesta sig, numera, av internet när de ska låna pengar snarare än att gå in på ett bankkontor.

U

UC

Upplysningscentralen, kreditupplysningsföretag som ägs av bankerna. Ofta benämning på den kreditupplysning som tas av en bank och lämnas av UC. Hos Easycredit kommer du alltid låna utan UC.

Uppläggningsavgift

Avgift för uppläggning av bland annat banklån.

Uppsägning

När endera av två avtalsparter meddelar att han vill avsluta avtalet. I regel finns det reglerat i avtalet under vilka förutsättningar avtalet kan sägas upp.

Utmätning

Åtgärd för att ta i anspråk (utmäta) viss egendom för betalning av skuld. Utmätning verkställs av Kronofogden.

V

Verifikation

En bilaga till räkenskaper som styrker att varje bokförd post grundar sig på en transaktion som verkligen ägt rum.

Å

Återbetalningsförmåga

Ekonomisk möjlighet att kunna betala tillbaka ett lån med hänsyn tagen till inkomster, utgifter och försörjningsbörda. Återbetalningsförmågan undersöks vid kreditprövning.

Årslån

Easycredits Årslån var ett lån som tidigare erbjöds, men har tagits bort sedan Easycredit ändrats till en kontokredit.

Vi behandlar din ansökan,
vänligen vänta...